Vedtægter for
FORENINGEN SPEJLFRØ.

 1. Foreningens navn er SPEJLFRØ
 2. Foreningens formål er at gennemføre projektet SPEJLBILLEDER, en maleriudstilling med tilhørende sang og musik mm som beskrevet i prospektet.
 3. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
  1. Aktive medlemmer er personer der bidrager aktivt og frivilligt til projektets gennemførelse ved
   • at deltage som musikere eller mimere ved forestillingen
   • at deltage i organisering, opbygning af scenografi og udstilling
   • at deltage med billeder i udstillingen.
   Nye aktive medlemmer kan optages såfremt bestyrelsen eller et flertal af de aktive medlemmer bifalder det.
  2. Passive medlemmer er personer der ønsker at støtte projektet økonomisk og moralsk. Enhver kan melde sig ind som passitvt medlem i foreningen.
 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal og indkaldes med angivelse af dagsorden af bestyrelsen ved personlig eller skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer med mindst en uges varsel.
  2. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af den samlede bestyrelse eller halvdelen af foreningens medlemmer (aktive og passive) med samme procedure og varsel som den ordinære generalforsamling.
  3. Både aktive og passive medlemmer har møde-, tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.
  4. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.
 5. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningens arbejde af en bestyrelse bestående af tre personer, en formand, en kasserer og en sekretær.
  Alle tre bestyrelsesmedlemmer er på valg på ordinære generalforsamlinger og kan desuden udskiftes på ekstraordinære generalforsamlinger såfremt det fremgår af indkaldelsen til denne. Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer, aktive og passive, har stemmeret ved bestyrelsesvalg.
 6. Passive medlemmer betaler et årligt kontingent der fastlægges af den ordinære generalforsamling. Aktive medlemmer betaler ikke kontingent.
 7. Foreningen ophører når projektet er gennemført. Der afvikles på en ekstraordinær generalforsamling der indkaldes senest tre måneder efter den sidste udstilling/forestilling. Eventuelle tiloversblivende midler og effekter disponeres af denne afviklingsgeneral-forsamling således at kontante midler tilfalder almennyttige og kulturelle formål.
 8. Der aflægges foreløbige regnskaber på de ordinære generalforsamlinger og et endeligt regnskab på afviklingsgeneralforsamlingen. Det endelige regskab revideres af en på denne generalforsamling valgt ekstern revisor.
Tilbage
til foreningen.